اجزای اصلی سیستم حفاظت کاتدی اعمال جریان

اجزای اصلی یک سیستم حفاظت کاتدی
2022-04-18
الکترودهای مرجع
2022-04-18

اجزای اصلی سیستم حفاظت کاتدی اعمال جریان از یک سیستم فدا شونده گسترده تر و با اجزای بیشتر است . اجزای اصلی سیستم حفاظت کاتدی اعمال جریان از یک منبع جریان مستقیم (DC) که عمدتا ترانسفورمر رکتیفایر است استفاده میشود. از کابل در مسیر مثبت و منفی به منظور رساندن جریان به آند ها و یا برگرداندن آنها از سازه استفاده میشود . برای کاهش میزان کابل کشی و توزیع جریان در مسیر های مختلف از باکس های مختلف استفاده میشود . ممکن است باکس ها دارای شنت مقاومت کلید و یا دیود باشند .آند های اعمال جریان که بر اساس تکنولوژی های متداول آندهای MMO چدن پرسیلیس یا HSCI  پلیمر هادی و یا حتی قراضه های آهن میتوانند باشند. همانند سیستم های فداشونده یک سیستم اندازه گیری برای پایش و ارزیابی عملکرد حفاظتی لازم است .به طور معمول با توجه به نوع استفاده از سیستم های اعمال جریان در تمامی سیستم ها تمهیداتی برای اندازه گیری پتانسیل در نظر گرفته می شود . عمده ترین جزء سیستم های اندازه گیری ایجاد اتصال مناسب  کابل به همراه باگس احتملی و الکترود مرجع مناسب است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علاوه بر اجزای فوق و مواردی که در طرح شماتیک سیستم های اعمال جریان آورده شده است در سیستم هایی که بیش از یک منبع تامین جریان دارند برای اندازه گیری پتانسیل صحیح از ابزار هایی برای قطع همزمان منابع جریان استفاده میشود. روش های قطع همزمان میتوانند بر پایه اتصالات کابلی و یا مخاباتی باشند و یا ادواتی که از ساعت و یا ارتباطGPS استفاده میکنند باشد . نمونه ای از قطع کننده های همزمان با استفاده از  GPS در شکل آورده شده است.

علاوه بر اجزای فوق که در خصوص آنها توضیح داده شد المان های دیگری نیز در سیستم های حفاظت کاتدی بکار میروند مانند اسپارک گپ (Spark Gap) الکترود زمین روی (Zinc Earthing Cell) پلاریزیشن سل(Polarization Cell) و دیگر تجهیزات که پرداختن به آنها موضوع بحث این مقاله نمیشود .

 

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است