اجزای اصلی سیستم حفاظت کاتدی اعمال جریان
2022-04-18
الکترود مرجع مس / سولفات مس (CSE)
2022-04-20

جریان الکتریکی به معنای میزان عبور الکترون و یا ذره باردار بوده و میتواند مقدار مطلق داشته باشد اما برای پتانسیل مقدار مطلق وجود ندارد و برای ارزیابی آن میبایست از یک مرجع مشخص استفاده کرد. پرداختن به ریشه علمی لزوم استفاده از مرجع در اندازه گیری پتانسیل موضوع بحث حاضر نیست اما ابزار صنعتی آنها در حفاظت کاتدی که همان انواع الکترود مرجع صنعتی است مورد بحث و بررسی قرار میگیرند . با توجه به اینکه الکترود های مرجع در هر شکل و نوعی به عنوان یک نیم پیل یا هافسل در مدار اندازه گیری عمل میکنند به آنها هافسل میگویند.

سه نوع هافسل متداول در حفاظت کاتدی (به عنوان مثال برای خطوط لوله کف تانک ها و ….) شامل هافسل مس /سولفات مس(Cu/CuSO) یا CSE نقره / کلرید نقره (AG/AgCI) و روی (Zn) است که ابتدا هر کدام جدا گانه توضیح داده میشود . سپس تبدیل پتانسیل های قرائت شده از هر کدام و در نهایت منابع خطا توضیح داده خواهند شد .

 

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است