الکترود مرجع پرتابل

2022-04-30

منابع خطا در الکترود های مرجع مس/ سولفات مس (CSE)

بدون در نظر گرفتن روش اندازه گیری که خود میتواند خطا به همراه داشته باشد یکی از منابع خطا در اندازه گیری مسائلی است که مستقیما […]
2022-04-20

تبدیل اصلاح پتانسیل الکترود های مرجع متفاوت

هر کدام از انواع الکترود های مرجع توضیح داده شده پتانسیل مشخصی نسبت به الکترود مرجع استاندارد هیدروژن(SHE)دارند. پتانسیل الکترود های مرجع CSE ,AAE  (فصل مشترک […]
2022-04-18

الکترودهای مرجع

جریان الکتریکی به معنای میزان عبور الکترون و یا ذره باردار بوده و میتواند مقدار مطلق داشته باشد اما برای پتانسیل مقدار مطلق وجود ندارد و […]