2022-04-30

اندازه گیری پتانسیل غلاف لوله

برای حفاظت میکانیکی و افزایش ضریب اطمینان در محل عبور جاده و یا معارضات از یک لوله یا غلاف با سایز بالاتر اطراف لوله استفاده میشود. […]
2022-04-30

اندازه گیری پتانسیل و جریان با استفاده از کوپن

پلاریزیشن کوپن یا اصطلاحا کوپن حفاظت کاتدی یکی از راه های شناخته شده برای ارزیابی خوردگی و وضعیت حفاظت کاتدی یک سازه تحت حفاظت است . […]
2022-04-30

اندازه گیری پتانسیل حفاظتی سازه ۲

مبنای روش قطع لحظه ای این است که با قطع همزمان کلیه منابع جریان منابع خطا که به صورت IR در مسیر اندازه گیری موثر بوده […]
2022-04-30

اندازه گیری پتانسیل حفاظتی سازه

پتانسیل سازه مبنای اصلی ارزیابی عملکرد یک سیستم حفاظت کاتدی است . بر اساس معسار های حفاظت کاتدی که در مقاله               برای استاندارد های معتبر مختلف […]
2022-04-30

اندازه گیری پتانسیل حفاظتی سازه

پتانسیل سازه مبنای اصلی ارزیابی عملکرد یک سیستم حفاظت کاتدی است . بر اساس معسار های حفاظت کاتدی که در مقاله               برای استاندارد های معتبر مختلف […]
2022-04-30

اندازه گیری جریان

متداول ترین روش اندازه گیری جریان الکتریکی با استفاده از آمپر متر با مقاومت صفر قرار دادن آن در مسیر عبور جریان است که در  شکل […]
2022-04-30

تشخیص جهت جریان

جهت جریان و سربندی کاب ها در سیستم حفاظت کاتدی اعمال جریان مهم است و می بایست مورد توجه قرار گیرد . یک روش اندازه گیری […]
2022-04-30

اندازه گیری پتانسیل دوفلز متفاوت

در برخی موارد لازم است تشخیص داده شود کدام جزء یا فلز فعال تر است مثلا تشخیص سر کابل آند فداشودنده و کابل تست که از […]
2022-04-30

اندازه گیری های ولتاژ

اندازه گیری ولتاژ در ورودی و خروجی ترانسفورمر رکتیفایر ها کاربرد دارد. مهمترین نکته در این نوع اندازه گیری رعایت ایمنی و نحوه استفاده از پروب […]