2022-04-30

اندازه گیری پتانسیل دوفلز متفاوت

در برخی موارد لازم است تشخیص داده شود کدام جزء یا فلز فعال تر است مثلا تشخیص سر کابل آند فداشودنده و کابل تست که از […]