منابع خطا در الکترود های مرجع مس/ سولفات مس (CSE)

الکترود مرجع روی (ZRE)
2022-04-20
اصول اندازه گیری در حفاظت کاتدی
2022-04-30

بدون در نظر گرفتن روش اندازه گیری که خود میتواند خطا به همراه داشته باشد یکی از منابع خطا در اندازه گیری مسائلی است که مستقیما به خود الکترود  مرجع برمیگردد . سه منبع خطای متداول وجود دارد که بر اساس گزارشات تایید شده می باسیت آنهارا در نظر گرفت : دما تابش آفتاب و آلودگی های محیطی و به خصوص یون کلر برای هافسل CSE.

بر اساس برخی گزارش ها تابش مستقیم آفتاب میتواند تا ۵۰ میلی ولت در اندازه گیری خطا ایجاد کند . بر اساس برخی گزارشات میدانی اثر تابش نور خورشید ناچیز گزارش شده است.با توجه به اقلیم ایران و فعالیت ها که معمولا در روز اتفاق می افتد به نظر میرسد که با استفاده از یک نوع الکترود مرجع و نحوه تست مناسب میتوان از این نوع خطا تا حد زیادی صرف نظر کرد .

پتانسیل نسبت به الکترود مرجع استاندارد هیدروژن (SHE) وضریب تصحیح دمایی از مواردی است که میبایست سازنده ارائه کند و مرجع اصلی آن است. برای موارد پر مصرف اثر دما و ضریب اصلاحی دما در زیر آورده شده است :

همانطور که مشاهده می شود اثر دما در یک اقلیم ثابت خیلی زیاد و قابل توجه نمیشود. به عنوان مثال برای تغییر ۳۰ درجه ای در دما می بایست دمای قرائت شده یک الکترود مرجع CSE را ۲۷ میلی ولت اصلاح کرد بدین معنی که قرائت ۸۵۰- میلی ولت نسبت به  CSE در ۵۵ در جه سانتی گراد همان ۸۲۳- میلی ولت در ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود. اثر یون های آلوده کننده بسیار مهم تر از دیگر موارد است بدین علت که اثر آن میتواند زیاد و تا بیش از ۱۰۰ میلی ولت باشد . به عنوان مثال اثر یون کلر بر روی عملکرد CSE در شکل زیر گزارش شده است :به همین علت توصیه شده برای کاهش خطا در صورتی که یون کلر از یک حد ( مثلا ۲۰۰ppm) بیشتر بود از الکترود دائم مس / سولفات مس (CSE) استفاده نشود و یا دائما از کالیبره بودن الکترود اطمینان حاصل شود. بهترین نوع الکترود مرجع برای محیط های حاوی یون کلر بالا الکترود های Ag/AgCI می باشد که در واکنش تعادلی خود یون کلر داشته و یون کلر نمیتواند خطایی در پتانسیل آن ایجاد کند . البته برخی سازندگان انواع توسعه داده شده الکترود مرجع روی ویا CSE  را پیشنهاد میکنند که میتواند حاوی کلر نیز استفاده شود.

 

 

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است