نگهداری نوک هافسل کلرید نقره
2018-10-18
حفاظت کاتدی
2022-04-18
مواد وفلزات در تماس با محیط وارد واکنش میشوند و به علت این واکنش ها دچار عیب و از کار افتادگی میشوند . به این نوع واکنش با محیط خوردگی گفته میشود .

متداول ترین نوع خوردگی تبدیل آهن فلزی (ساختاری از چیدمان اتم ها ) به یون آهن در تماس با محیط است که در اثر آن  آهن (به عنوان پر مصرف ترین عنصر ساختمانی ) ابعاد و خواص خود را از دست میدهد . برای جلوگیری از خوردگی و بازگشت نا خواسته مواد به طبیعت روش های صنعتی مختلفی در دسترس هستند . یک روش انتخاب مواد مقاوم به خوردگی در آن محیط است . اگر چه این روش برای تمام محیط ها امکان پذیر یا مقرون به صرفه نیست  اما اولین روش کنترل یا کاهش خوردگی است .

اصلاح طراحی و انتخاب مجموعه مواد مناسب کنار یکدیگر از دیگر روش هااست . تغییر شیمیایی محیط ویا افزودن موادی که در خورندگی محیط خلل ایجاد میکنند از دیگر روش های متداول کنترل خورندگی در صنعت است . جدا سازی محیط خورنده از فلز پایه همان استفاده از پوشش  یکی دیگر از روش های صنعتی است که در آن تماس محیط خورنده با فلز ( زیر لایه ) جلوگیری به عمل می آید. اگر چه این روش بسیار کارآمد است اما داشتن پوشش صد در صد در طول عمر کار برای همه  شرایط غیر اقتصادی و ناممکن است .

به عنوان مثال نمیتوان پوششی صد در صد کامل برای یک خط لوله مدفون در خاک مسیر طولانی در طول سی سال و با هزینه معقول اجرا و تضمین کرد . به همین منظور روش حفاظت کاتدی در جهت تغییر  میل به خوردندگی فلز پایه اختراع شد . اگر چه حفاظت کاتدی  در سیستم های دارای پوشش کارآمد تر است اما این دو روش در برخی شرایط در کنار یکدیگر بکار نمیروند و پوشش هایی هستند که بدون حفاظت کاتدی عملکرد خوبی دارند ( سازه های رنگ شده در معرض اتمسفر ) ویا سطوح بدون پوشش دارای حفاظت کاتدی ( داخل تانک های بدون پوشش دارای حفاظت کاتدی) .

 

 

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است