خوردگی و حفاظت
2022-04-18
حفاظت کاتدی خطوط لوله
2022-04-18

یکی از روش های صنعتی کنترل خوردگی حفاظت کاتدی است. این روش بر مبنای تغییر تمایل به خوردگی فلز پایه است . محلی که از آن جریان قرارداد مثبت خارج میشود آند (خوردگی) و محل برگشت جریان کاتد (حفاظت ) است .

به زبان ساده در روش حفاظت کاتدی جریان الکتریکی قرار دادی ( جریان مثبت ) به طرف سازه برقرار میشود . از منظر واکنش های سطح با حرکت جریان به طرف سطح چرخه واکنش های کاتدی و آندی مختل میشود . با تامین الکترون از منبع خارجی ( حرکت الکترون معکوس قرار دادی بار مثبت ) به علت تامین الکترون مورد نیاز واکنش کاتدی خارج از واکنش آند واکنش خوردگی (آندی ) که تامین کننده الکترون است تمایل به انجام ندارد .

یکی از بنیادی ترین تعارف کاتدی را میرس (Mears) یا برون (Brown) در سال ۱۹۳۸ ارائه کردند که در آن حفاظت کاتدی پلاریزه کردن کاتد به اندازه پتانسیل مدار باز  آندها است .اگرچه این تعریف در تمام معیار های در حفاظت کاتدی قابل تعمیم نیست اما سالهای متمادی بنیاد علمی بسیاری از تعارف و اقدامات منتناسب در حفاظت کاتدی بوده است .

در حفاظت کاتدی جریانی که به طرف سا زه حرکت میکند به دوروش کلی تامین میشود

  1. با استفاده از یک منبع جریان خارجی که به آن سیستم اعمال جریان (Impressed Current) گفته میشود .
  2. ویا با استفاده از فلزات فعالتر از فلز پایه که ذاتا تمایل به خورندگی و تبدیل شدن به آند را نسبت به سطح مورد حفاظت ( کاتد) دارند .به این روش روش فداشونده (Sacrificial) گفته میشود.

آند های صنعتی در روش فداشونده میتواند فلزات و آلیاژ های پایه روی (Zn) آلومینیوم (Ai) و یا منیزیم (Mg) باشد.

انتخاب روش حفاظت کاتدی برای سازه های مختلف نیازمند ارزیابی های فنی و اقتصادی است . حتی در برخی موارد علاوه بر موارد فوق محدودیت های حقوقی تملک و فضای کار موجب میشود در طراحی یک سیستم حفاظت کاتدی اصلاحاتی صورت پذیرد .

 

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است