اندازه گیری پتانسیل دوفلز متفاوت
2022-04-30
اندازه گیری جریان
2022-04-30

جهت جریان و سربندی کاب ها در سیستم حفاظت کاتدی اعمال جریان مهم است و می بایست مورد توجه قرار گیرد . یک روش اندازه گیری قرار دادن پروب ولتمتر در دو انتهای مسیر عبور جریان است . مسیر عبور جریان میتواند یک شینه مسی و یا دو سر یک شنت باشد . اطمینان از اتصال صحیح سر کابل ها بر روی شنت یا شینه مسی بدون اخلال جریان عملکرد سیستم از مزایای این روش است . البته مسیر کوتاه و IR خیلی کم تشخیص جهت صحیح را مشکل میکند. جهت صحیح پروب ها و جهت جریان قراردادی صحیح در شکل زیر آورده شده است.

 

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است