تبدیل اصلاح پتانسیل الکترود های مرجع متفاوت

الکترود مرجع نقره / کلرید نقره (Ag/AgCI ویا AAE)
2022-04-20
کالیبره کردن الکترود مرجع قابل حمل (هافسل پرتابل)
2022-04-20

هر کدام از انواع الکترود های مرجع توضیح داده شده پتانسیل مشخصی نسبت به الکترود مرجع استاندارد هیدروژن(SHE)دارند. پتانسیل الکترود های مرجع CSE ,AAE  (فصل مشترک جامد ) و روی ( ZRE ) به ترتیب ۳۱۶ ۲۵۶ و ۸۰۰- میلی ولت نسبت به SHE هستند . برای مقایسه داده های استخراج شده از هر نوع الکترود (در خاک )میتوان از گراف زیر استاده نمود و پتانسیل ها را نسبت به الکترود های مرجع مختلف استخراج کرد .گراف تبدیل پتانسیل الکترود ها در خشکیهمانطور که مشاهده میشود پتانسیل ۸۵۰- میلی ولت نسبت به  CSE معدل ۷۹۰- میلی ولت نسبت به Ag/AgCI  (فصل مشترک جامد ) و معادل تقریبا ۲۶۶ میلی ولت نسبت به الکترود مرجع روی ZRE است. باید توجه داشت که الکترود های  CSE پتانسیل های تکرار پذیری دارند اما الکترود های  AAE  و روی (ZRE ) میتوانند بسته به استفاده از پشت بند یا در محیط های مختلف کمی پتانسیل متفاوت داشته باشند.

همانطور که در بالا گفته شد هافسل های روی و Ag/AgCI در زمان استفاده در دریا و یا آبهای شور مستقیما با آب در تماس هستند و اسن جهت پتانسیل های آنها میتواند متاثر از مقاومت الکتریکی محلول باشد. منوگرام زیر روش تبدیل پتانسیل های الکترود های غوطه ور AAE   در محیط های آب دریا می باشند.منوگرام تبدیل پتانسیل الکترود ها در آب های شور و دریابر اساس این نمودار پتانسیل قرائت شده ۸۴۰- میلی ولت نسبت به AAE در محلول (آب شور) با مقاومت الکتریکی ۱۰۰ اهم سانتی متر معدل پتانسیل ۸۴۰- میلی ولت نسبت به الکترود مرجع  CSE  است.

 

 

 

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است