اندازه گیری پتانسیل دوفلز متفاوت

اندازه گیری های ولتاژ
2022-04-30
تشخیص جهت جریان
2022-04-30

در برخی موارد لازم است تشخیص داده شود کدام جزء یا فلز فعال تر است مثلا تشخیص سر کابل آند فداشودنده و کابل تست که از کنار محل اتصال و یا سازه فولادب آمده است . مطابق شکل زیر اگر سر فلز فعالتر (آند فداشونده ) به قطب منفی و فلز نجیب تر (سازه فولادی) به قطب مثبت متصل باشد پتانسیل قرائت شده مثبت خواهد بود.

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است