اندازه گیری پتانسیل حفاظتی سازه

اندازه گیری جریان
2022-04-30
اندازه گیری پتانسیل حفاظتی سازه
2022-04-30

پتانسیل سازه مبنای اصلی ارزیابی عملکرد یک سیستم حفاظت کاتدی است . بر اساس معسار های حفاظت کاتدی که در مقاله               برای استاندارد های معتبر مختلف آورده شده است علاوه بر (الف) پتانسیل طبیعی به دونوع پتانسیل دیگر نیز نیاز است .(ب) پتانسیل وصل که به آن پتانسیل در حالت عبور جریان حفاظتی و یا پتانسیل On گفته میشود و (پ) پتانسیل قطع لحظه ای یا پتانسیل پلاریزه یا همان پتانسیل Off   است. لازم به ذکر است پتانسیل پلاریزه را میتوان روی کوپن و یا باروش های دیگر بدست آورد  اما در اکثر موارد پتانسیل قطع لحظه ای برای بدست آوردن پتانسیل پلاریزه به کار میرود .

 

 

 

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است