اصول اندازه گیری در حفاظت کاتدی
2022-04-30
اندازه گیری پتانسیل دوفلز متفاوت
2022-04-30

اندازه گیری ولتاژ در ورودی و خروجی ترانسفورمر رکتیفایر ها کاربرد دارد. مهمترین نکته در این نوع اندازه گیری رعایت ایمنی و نحوه استفاده از پروب ها در اندازه گیری است . در این اندازه گیری در دوسر پروب ولتمتر در ترمینال ها قرار داده میشود .ولتمتر در هردو حالت قرائت پتانسیل AC و DC به صورت موازی در مدار قرار میگیرد . در DC ولتاژ مثبت و منفی بین دو ترمینال خروجی قراعت میشود و در AC ولتاژ بین R , S و  T وروردی و در صورت وجود نول  قرائت و گزارش میشود.

 

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است