تشخیص جهت جریان
2022-04-30
اندازه گیری پتانسیل حفاظتی سازه
2022-04-30

متداول ترین روش اندازه گیری جریان الکتریکی با استفاده از آمپر متر با مقاومت صفر قرار دادن آن در مسیر عبور جریان است که در  شکل زیر آورده شده است . اگر چه این متداول بوده و شناخته شده است اما به علت اثر پذیری از مقاومت کابل و مسیر اندازه گیری و هر موضوعی که مقاومت مسیر اندازه گیری را از صفر تغییر دهد این روش با خطای ذاتی مقاومت مسیر اندازه گیری همراه است.

روش دیگر برای اندازه گیری جریان استفاده از شنت می باشد در شکل زیر آمده است . یک شنت یک مقاومت مشخص و ثابت دارد . برای اندازه گیری جریان اختلاف پتانسیل در دوسر مشخص شده شنت اندازه گیری می شود و با استفاده از  ضریب مشخصه جریان بدست می آید . این روش به علت پایداری سنت و عدم تاثیر پذیری از مقاومت و عدم نیاز به قرار دادن آمپرمتر در مسیر عبور جریان روش کم خطا و بهتری است . نکته ای که در خصوص شنت می بایست مورد توجه قرار گیرد سایز مناسب شنت است . منظور از سایز شنت دو موضوع جریان نامی و مقاومت شنت است (نسبت ولتاژ به جریان ) است . اگر جریان عبوری از جریان نامی شنت بیشتر باشد شنت گرم شده و رفتار مقاومت خطی آن که پیش فرض استفاده است مختل خواهد شد . اگر مقاومت شنت به درستی انتخاب نشود به معنی قدرت تفکیک کمتر بوده و عدد های قرائت شده دقت مناسبی نخواهد داشت . خطای متداول دیگر عدم قرار دادن پروب ها در محل مشخص شده است که میبایست از آن اجتناب کرد. در شکل زیر شماتیک اندازه گیری با استفاده از شنت آورده شده است. مثلا در خر.جی یک ترانسفورمررکتیفایر شنت ۱۰۰/۱۰۰ ویا به عبارتی ۱۰۰ میلی ولت /۱۰۰ آمپر نصب شده است. با قرائت هر میلی ولت از دوسر شنت همان میزان جریان عبور میکند . برای شنت مثال زده شده ۱۰۰/۱۰۰ اگر ۱۲٫۷ میلی ولت قرائت شود جریان عبوری متناظر و ۱۲٫۷ آمپر خواهد بود . در صورت استفاده از شنت ۷۵ میلی ولت /۳۰ امپر قرائت هر میلی ولت اختلاف پتانسیل ۰٫۴ آمپر جریان از مسیر عبور میکند و مثلا قرائت ۱۲٫۷ میلی ولت دوسر شنت معادل ۵٫۰۸ آمپر است .

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است