الکترود مرجع نقره / کلرید نقره (Ag/AgCI ویا AAE)

الکترود مرجع مس / سولفات مس (CSE)
2022-04-20
تبدیل اصلاح پتانسیل الکترود های مرجع متفاوت
2022-04-20

الکترود مرجع نقره / کلرید نقره ( AAE) یکی دیگر از انواع پرکاربرد الکترود های مرجع در حفاظت کاتدی است. در این نوع الکترود فلز نقره در تعادل با محلول کلریدی خود به تعادل می رسد . مهمترین نکته در این نوع الکترودها عملکرد در محیط های دریایی ویا شور شوده است . ضمنا باید به این نکته توجه کرد که عموما این نوع الکترود ها در هر دو شکل ثابت و قابل حمل از الکترود های  CSE  گرانتر هستند اما جاهایی از آنها استفاده میشود که معمولا نمیتوان از CSE  استفاده کرد.

هافسل نقره / کلرید نقره ( AAE) مانند CSE   حالت ثابت و قابل حمل دارد ضمن اینکه با توجه به ساختار و نوع کاربردش میتواند با فصل مشترک مایع و یا جامد ساخته شود . در برخی از انواع دریایی آن هافسل تنها با قرار گرفتن در محیط آب دریا فعال میشود و کلرید نقره در کنار نقره به شکل یک جزء نزدیک به یکدیگر ساخته شده اند .در شکل ۳۱ شماتیک و در شکل۳۲ تصویر ظاهری الکترود های مرجع نقره/کلرید نقره آورده شده است.

 

تصویر نمای ظاهری یک نمونه الکترود مرجع نقره

 

 

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است