اصول اندازه گیری در حفاظت کاتدی

منابع خطا در الکترود های مرجع مس/ سولفات مس (CSE)
2022-04-30
اندازه گیری های ولتاژ
2022-04-30

اندازه گیری های مورد استفاده در حفاظت کاتدی به دو دسته عمده تقسیم می شوندیک دسته اندازه گیری های عمومی پارامتر های الکتریکی سیستم (بخصوص در سیستم های حفاظت کاتدی اعمال جریان است) و دسته دیگر اندازه گیری ها اندازه گیری های پتانسیل الکترو شیمیایی است که مبنای قضاوت شرایط عملکرد سیستم حفاظتی قرار میگیرند.با توجه به نوع استفاده از این اندازه گیری ها کلیه موارد در کنار یکدیگر آورده شده است. در سیستم های حفاظت کاتدی خطوط لوله در برخی موارد از کوپن ها استفاده می شود و اندازه گیری با استفاده از آن ها موضوع دیگر این بخش خواهد بود. با توجه به استفاده از غلاف های فلزی برای خطوط لوله در محل عبور از جاده ها و موانع و اهمیت وضعیت آنها از منظر حفاظت کاتدی اندازه گیری پتانسیل مربوط به غلاف ها نیز در این بخش آورده شده است .

 

منبع : کتاب حفاظت کاتدی :اندازه گیری و معیار

نویسندگان:مهدی عطارچی و حمید رضا اطلاعی

انتشارات : هامش

دیدگاه ها بسته شده است